Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.


  • Μελέτες φύτευσης δώματος (σε σχολεία και άλλους δημόσιους χώρους)
  • Βιοκλιματικές προμελέτες και μελέτες
  • Φυτοτεχνικές μελέτες για αποκατάσταση ΧΑΔΑ
  • Ανάπτυξη & Συντήρηση πρασίνου στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον
  • Αναπλάσεις χώρων πρασίνου
  • Συντήρηση πρασίνου
  • Εφαρμογή βιολογικών και συμβατικών μεθόδων συντήρησης και Φυτοπροστασίας

Περιβαλλοντικές Μελέτες


  • Προμελέτες και μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και περιβαλλοντικές εκθέσεις