Η βιοκλιματική μελέτη αποσκοπεί στην δημιουργία εκτεταμένων ζωνών θερμικής άνεσης μέσω:

  • μείωσης της θερμοκρασίας
  • βελτίωσης της ταχύτητας του αέρα
  • βελτιστοποίησης των συνθηκών σκιασμού/ηλιασμού ανάλογα με την εποχή.

Blog Article Figure
Μέθοδος βιοκλιματικής μελέτης

Υπολογίζονται τα ακόλουθα επί μέρους μοντέλα:

  • το ατμοσφαιρικό μοντέλο, το οποίο προσομοιώνει το πεδίο ανέμου, θερμοκρασιών, υγρασίας και ρύπων
  • tο μοντέλο εδάφους, το οποίο προσομοιώνει το πεδίο θερμοκρασίας και υγρασίας στο έδαφος και στα υδατικά συστήματα
  • το μοντέλο επιφάνειας, το οποίο προσομοιώνει τις ροές στα στερεά όρια του υπολογιστικού πεδίου (κτίρια, πεζοδρόμια, τοπογραφικό ανάγλυφο)
  • το μοντέλο βλάστησης το οποίο προσομοιώνει το πεδίο θερμοκρασίας φυλλώματος, ανταλλαγής ατμού με το περιβάλλον, κ.ά.