Η totalgreen στελεχώνεται από μια ομάδα έμπειρων και συγκροτημένων επαγγελματικά και κοινωνικά ανθρώπων και δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Η totalgreen παρέχει ολοκληρωμένο σύστημα υπηρεσιών για τη προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος -κυρίως του αστικού και περιαστικού πρασίνου- από το στάδιο της μελέτης, μέχρι και την ολοκλήρωση ενός έργου χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και εκπαιδευμένα συνεργεία.

Η έως τώρα επιτυχημένη πορεία της totalgreen συνίσταται στο γεγονός ότι βρέθηκε ανάμεσα στις πρωτοπόρες επιχειρήσεις παροχής Υπηρεσιών στον τομέα της διαχείρισης του περιβάλλοντος και της φυτοπροστασίας, που ενέταξαν φιλικές για τον άνθρωπο και το περιβάλλον δραστηριότητες στην ατζέντα τους, οι δραστηριότητές μας στηρίζονται, στην δυναμική σύνθεση ομάδων που είναι εξειδικευμένες κάθε φορά στην μελέτη, παραγωγή, εφαρμογή και υποστήριξη του κάθε έργου. Τα έργα που αναλαμβάνουμε ελέγχονται και υποστηρίζονται από υπεύθυνους επόπτες, για τη κα- λύτερη εξυπηρέτηση και εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Κύριο κλάδο δράσης της εταιρίας αποτελούν οι Υπηρεσίες Ψεκασμών, για την καταπολέμηση εντομολογικών εχθρών στο αστικό, περιαστικό πράσινο & αγροτικό πεδίο. Η παροχή υπηρεσιών όπως ο ψεκασμός, προσδίδει στην totalgreen όχι μόνο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αλλά και στόχευση για τη δημιουργία νέων δεδομένων και δρόμων σ’ αυτό τον χώρό.

Δεύτερος κλάδος δράσης της totalgreen, είναι η Προστασία & Διαχείριση Πρασίνου. Με τη δημιουργία εξειδικευμένων ομάδων ανά project προσφέρει νέες προτάσεις και ιδέες σε ότι αφορά στην Προστασία, Φύτευση και Συντήρηση πρασίνου, καθώς και την δημιουργία Διακοσμητικών Κατασκευών σε αίθριους και υπαίθριους χώρους με σκοπό την περιβαλλοντική αναβάθμιση του μικροκλίματος και την μείωση της ρύπανσης.

Σημαντικός για την εταιρία είναι επίσης ο κλάδος με τις Υπηρεσίες μελέτης, εγκατάστασης και εφαρμογής Προτύπων Συστημάτων Διαχείρισης σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς επίσης και η Εκπαίδευση Προσωπικού Επιχειρήσεων και Οργανισμών δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου στην εφαρμογή των Προτύπων Συστημάτων Διαχείρισης, διοργανώνοντας ενδοεπιχειρησιακά Εκπαιδευτικά Προγράμματα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες και στους στόχους της κάθε επιχείρησης/οργανισμού.

Η totalgreen προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες Διαχείρισης Συστημάτων Ολικής Ποιότητας σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς για την βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας τους, με μοναδικό σκοπό την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών και προσδοκιών τους, αλλά και τη συνεχή βελτίωση τους.

Πετυχαίνουμε πάντα τους στόχους μας επενδύοντας σε μια σύγχρονη δομή και οργάνωση της εταιρείας, η οποία σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διοίκηση και τα διαρκή σεμινάρια κατάρτισης και εκπαίδευσης συνολικά του προ σωπικού, αλλά και τον τακτικό απολογισμό σε όλα τα επίπεδα, εξασφαλίζει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα τόσο για την εταιρία, όσο και για τους πελάτες.